Implementatieplan

In het Implementatieplan is uitgewerkt hoe de landelijke implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ en de implementatie per organisatie moet gaan verlopen. Het Implementatieplan bestaat uit 5 onderdelen.

Ambitie kwalitatief

In de gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht GGZ zijn vijf kwalitatieve ambities benoemd en beschreven: A. Vertrouwen als basis, B. Administratieve lasten verminderd, C. Bedrijfsvoering op orde, D. Eerder inzicht in zorguitgaven en E. Gepast Gebruik van zorg. Onder ‘ambitie kwalitatief’ worden deze ambities verder uitgewerkt en is beschreven hoe Horizontaal Toezicht bijdraagt aan het behalen van deze ambities. Ookworden per ambitie handvatten gegeven hoe hier in de praktijk invulling aangegeven kan worden.

Ambitie kwantitatief

In de kwantitatieve ambitie wordt beschreven welke zorgaanbieders in aanmerking komen voor Horizontaal Toezicht en wat de gezamenlijke ambitie is om de GGZ op Horizontaal Toezicht over te laten gaan. Daarnaast is een schema opgenomen hoe de implementatie in aantallen zorgaanbieders eruit kan zien in de komende jaren.

Implementatie per organisatie

Een zorgaanbieder gaat fasegewijs over naar Horizontaal Toezicht. In het onderdeel ‘Implementatie per zorgaanbieder’ worden deze fasen beschreven en is uiteengezet welke producten uit het landelijk raamwerk hierin kunnen ondersteunen. Verder is een gemiddelde doorlooptijd per fase opgenomen en wordt duidelijkwanneer een zorgaanbieder over is op Horizontaal Toezicht. In dit onderdeel wordt ook de scope van Horizontaal Toezicht toegelicht.

Ingroei Gepast Gebruik

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over ‘correct registreren en declareren’ en anderzijds over ‘Gepast Gebruik’. In dit onderdeel is uitgewerkt op basis van welke uitgangspunten de ingroei van Gepast Gebruik in Horizontaal Toezicht gaat verlopen.

Landelijke organisatie

Na oplevering, vaststelling en publicatie van het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht zal het landelijk projectteam Horizontaal Toezicht GGZ overgaan in het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht GGZ. Het hoofddoel van het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht is het bewaken en het faciliteren van de implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ. In dit onderdeel worden de taken van het landelijke platform Horizontaal Toezicht GGZ beschreven. Ook is de organisatiestructuur uiteengezet in een organogram en wordt per onderdeel beschreven wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.