Control Framework

Doelstelling
Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert.

Toepassing
Het maakt de dialoog mogelijk tussen een zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar over de vraag of met de interne beheersing de onderkende beheersingsdoelstellingen voor het rechtmatig registreren en declareren van zorg in toereikende mate wordt gehaald. Het bevat landelijke richtlijnen voor gezamenlijk risicomanagement en effectieve/proportionele inzet van controle instrumenten rondom registreren en declareren van zorg.

Inhoud
In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Het Control Framework beschrijft de processtappen die een instelling, verzekeraar en een assurance provider moeten zetten om Horizontaal Toezicht in de praktijk vorm te geven. Het Control Framework zou ook op andere domeinen kunnen worden toegepast, maar duidelijk dient dan wel te zijn welke onderdelen behoren tot Horizontaal Toezicht.