Resultaten

De volgende HT-producten worden door het landelijk projectteam ontwikkeld.

 1. Gezamenlijke visie
 2. Implementatieplan
 3. Afwegingskader
 4. Instapmodel
 5. Control Framework

Deze vijf producten worden in dit plan van aanpak verder toegelicht. Ten algemene geldt voor deze producten het volgende:

 • De producten moeten toegankelijk zijn en geschikt zijn voor een breed publiek.
 • De HT-producten die de landelijke uitrol ondersteunen zullen met enige regelmaat moeten worden geëvalueerd en aangepast.
 • Er komt één landelijke set aan HT-producten. Alle eigen versies van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan hierin op.
  Onderzocht zal worden in hoeverre de voor de medisch specialistische zorg ontwikkelde producten toegepast kunnen worden of op welke punten dit speci ek gemaakt moet worden voor de GGZ-sector.
 • De eindproducten zullen worden gepubliceerd op de website www. horizontaaltoezichtggz.nl.

Om de genoemde producten te realiseren is stakeholdermanagement van groot belang. De stakeholders, hun verantwoordelijkheden en hun belangen dienen in kaart te worden gebracht zodat hier bij de ontwikkeling van producten rekening mee gehouden kan worden.

Ook communicatie is een essentieel onderdeel in dit traject. Om de achterban op een goede manier mee te nemen in dit proces zullen de branchepartijen een eensgezinde boodschap moeten uitdragen. Ook zullen partijen structureel moeten worden geïnformeerd over de vorderingen in het HT-traject.