Organisatie

De opdrachtgever voor dit project zijn de gezamenlijke branchepartijen ZN en GGZN. Deze worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie bestaand uit bestuurders uit de achterban van ZN en GGZN. Ook de NZa neemt deel aan dit bestuurlijke overleg.

Oplevering van het eindresultaat vindt plaats vanuit de Landelijk projectgroep aan de opdrachtgevers in de bestuurlijke commissie, die vervolgens de afstemming verzorgen binnen de bestuursstructuur van de branchevereniging.

Naast de projectteamleden van de landelijk projectgroep zullen ook andere personen vanuit de zorgverzekeraars en GGZ-instellingen betrokken worden bij de uitwerking van de diverse onderdelen van HT. Zo kunnenĀ er werkgroepen geformeerd worden rondom de producten die worden ontwikkeld of kan men deelnemen aan heidagen of andere bijeenkomsten.

Organogram
Bij de ontwikkeling van HT is het van belang dat er intensief wordt samengewerkt tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zo
de gestelde doelen te realiseren. Daarvoor is de Landelijke projectgroep Horizontaal Toezicht GGZ ingesteld. Hierin participeren vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ook de NZa neemt deel aan
dit landelijke project. Het landelijk projectteam houdt zich bezig met het ontwikkelen van:

  1. een gezamenlijk plan van aanpak Horizontaal Toezicht in de GGZ;
  2. een gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht in de GGZ;
  3. praktische en uniforme HT-producten die de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de GGZ ondersteunen (landelijk raamwerk);
  4. een gezamenlijke implementatieplan voor de implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ.

Vanuit de Landelijke projectgroep kunnen werkgroepen worden ingesteld.

De opdrachtgever voor dit project zijn de gezamenlijke branchepartijen GGZN en ZN. Deze worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht GGZ bestaand uit bestuurders uit de achterban van GGZN en ZN. Aan de Bestuurlijke commissie neemt ook de NZa deel.

De voortgang en eventuele tussenresultaten worden inhoudelijk besproken met de Bestuurlijke commissie. Ook de eindresultaten worden besproken in de Bestuurlijke commissie die hierover een eindadvies formuleert richting de besturen van GGZN en ZN.

Oplevering van eindresultaten vindt plaats aan de besturen van GGZN en ZN met het eindadvies van de Bestuurlijke commissie. Besluitvorming vindt plaats binnen de eigen bestuurlijke structuren van ZN en GGZN. Waar nodig zal ook de NZa om een standpunt worden gevraagd ten aanzien van de eindresultaten.