Visie

Inleiding
Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.

Horizontaal Toezicht is niet alleen efficiënter, omdat de opeenstapeling van controles vervalt, maar het is ook effectiever. Het is maatwerk en sluit aan bij de organisatie-inrichting en ondersteunende systemen van de zorgaanbieder. Horizontaal Toezicht zorgt ervoor dat de risico’s die zich in die instelling kunnen voordoen zijn beheerst, nog voordat de factuur is uitgestuurd.

Binnen de GGZ loopt een aantal succesvolle pilots tussen individuele instellingen en zorgverzekeraars ten aanzien van Horizontaal Toezicht. Het is van belang de successen van deze pilots door te vertalen en door te ontwikkelen naar een landelijk raamwerk waardoor ook uitrol van Horizontaal Toezicht binnen de GGZ kan plaatsvinden. Daarbij zullen de lessen die voortkomen uit het traject binnen de ziekenhuiszorg waar mogelijk toegepast worden in de ontwikkelfase voor de GGZ.

Doelstelling
Met Horizontaal Toezicht komen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk tot een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, waarmee op een transparante, ef ciënte en effectieve wijze verantwoording wordt afgelegd over de zorguitgaven. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen vergroot. Binnen de kaders van Horizontaal Toezicht kunnen afspraken worden gemaakt over Gepast Gebruik van zorg. Op deze manier werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen toe naar meer aandacht voor waardegerichte zorg, ten gunste van de patiënt.

Horizontaal Toezicht streeft naar zo laag mogelijke administratieve lasten voor zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Transparantie is daarbij van wezenlijk belang. Horizontaal Toezicht vergroot het inzicht in processen en stimuleert procesoptimalisaties (Plan Do Check Act). Het versterkt de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De inrichtingskeuze en verantwoordelijkheid voor een toereikende beheersing ligt bij de zorgaanbieder. De representerende zorgverzekeraar ziet hier op toe. Horizontaal Toezicht heeft impact op de hele verantwoordingsketen en om die reden is betrokkenheid van de Nederlandse Zorgautoriteit van essentieel belang.

Wat is Horizontaal Toezicht?
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars:

  • dragen gezamenlijk zorg voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
  • geven gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
  • creëren gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.