Uitkomst en fasering

Beoogde uitkomst
Zorgverzekeraars en zorgaanbieder hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht. De implementatie zou volgens het onderstaande schema kunnen verlopen. Een verdere uitwerking en concretisering hiervan zal opgenomen worden in het nog op te stellen Implementatieplan Horizontaal Toezicht GGZ.

5 fasen implementatie
Voor de uitrol van Horizontaal Toezicht worden 5 fasen onderscheiden.

  1. Verkennen In deze fase wordt een bestuurlijk besluit genomen om over te gaan op Horizontaal Toezicht.
  2. Inventariseren De eerste stap na besluitvorming is het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. De uitkomsten worden besproken met de representerende zorgverzekeraar.
  3. Verbeteren Op basis van de uitkomsten van het instapmodel worden verbeteringen in de organisatie en processen doorgevoerd. Wanneer de organisatie aan de gewenste norm voldoet en dit is besproken met de representerende zorgverzekeraar kan de implementatie starten.
  4. Implementeren Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op
    een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Wanneer de organisatie haar risico’s in kaart heeft gebracht en het bestaan van de beheersmaatregelen is vastgesteld en dit is besproken met de representerende zorgverzekeraar gaat een instelling over naar Horizontaal Toezicht.
  5. Verantwoorden In deze fase wordt jaarlijks opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen vastgesteld. In de nog te ontwikkelen producten zal van elk van de bovengenoemde stappen een verder uitwerking worden opgesteld.