Afbakening

Afbakening financieringsstromen
In eerste instantie zal Horizontaal Toezicht zich richten op de zorguitgaven op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbinnen zijn drie stromen te onderscheiden:

  • basis-ggz
  • specialistische ggz
  • langdurige ggz

De focus ligt dus op een samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij het uitwerken van Horizontaal Toezicht in de GGZ zal echter rekening worden gehouden met de overdraagbaarheid naar andere Financieringsstromen. Het einddoel voor de lange termijn is één vorm van Horizontaal Toezicht voor de verschillende Financieringsstromen.

Dit betekent dat op termijn onder andere de forensische zorg, langdurige zorg en het sociaal domein betrokken worden. Het nog op te stellen implementatieplan Horizontaal Toezicht zal hiervoor een verdere uitwerking geven.

In deze domeinen zijn andere wetten van toepassing en is er sprake van andere financiers:

  • Wet forensische zorg (Wfz) -> ministerie van Veiligheid en Justitie / DFORZO
  • Wet langdurige zorg (Wlz) -> zorgkantoren
  • Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) -> gemeenten
  • Jeugdwet -> gemeenten

Afbakening zorgaanbieders
Horizontaal Toezicht staat open voor alle instellingen die binnen een redelijke termijn kunnen voldoen aan het instapmodel. Aan de hand van het instapmodel kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed en in staat is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Het instapmodel is een vertaling van randvoorwaarden naar toetsbare normen. Deze normen hebben betrekking op de organisatie, besturing en beheersing van de zorgaanbieder en zijn gebaseerd op internationaal bewezen methodologie (o.a. COSO en Cobit), maar dan specifiek gemaakt voor de zorgbranche.

Doel van het instapmodel is tweeledig: enerzijds vaststellen of een zorgaanbieder in staat is om effectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan en anderzijds vaststellen waar verbeteringen nodig zijn. Het instapmodel is een bewuste stap in het Horizontaal Toezicht proces. Het voorkomt dat direct capaciteit en middelen worden ingezet voor het inhoudelijke controleraamwerk, terwijl de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. In dit instapmodel is ook aandacht voor de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders. De representerende zorgverzekeraar en zorgaanbieder stellen in gezamenlijkheid vast of een zorgaanbieder voldoet aan het instapmodel.

Voor instellingen die door hun omvang en/of organisatie-inrichting niet kunnen voldoen aan het instapmodel wordt onderzocht wat de consequenties hiervan zijn. In het implementatieplan zal uitgewerkt worden of Horizontaal Toezicht ook voor hen mogelijkheden biedt. Hierin weegt de business case en ambitie van de zorgaanbieder mee. Ook speelt de business case van de zorgverzekeraar hier een rol, in relatie tot de inspanningen die nodig zijn een andere manier van verantwoording vorm te geven.